Ce e ASG?

ACT CONSTITUTIV
al
Asociaţiei
“ASOCIAŢIA STUDENŢILOR GEOGRAFI”

În dorinţa de a constitui o asociaţie care sã vinã în sprijinul studenţilor Facultãţii de Geografie a Universitãţii din Bucureşti, subsemnaţii, în calitate de membri fondatori (în ordine alfabeticã):

• Andrei Ioana Andreea

• Bercan Ciprian Constantin

• Toader Maria Madalina

• Saghin Irina

am convenit sã constituim Asociaţia având denumirea “ASOCIAŢIA STUDENŢILOR GEOGRAFI”,  denumitã în continuare ASG, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.  63619 din 01.07.2008 eliberatã de Ministerul Justiţiei.

Cap. 1: Dispozitii generale

Art. 1 ASG urmeazã sã se organizeze şi sã funcţioneze ca persoană juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial, apolitică, independentă si neguvernamentală.
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, dispoziţiile statutului şi ale regulamentului intern.

Art. 2 ASG se constituie şi funcţionează pe durată nelimitată şi îşi începe activitatea din momentul dobândirii personalităţii juridice.

Art. 3 Sediul ASG se află Splaiul Independenţei nr. 204, Cămin A, parter, Sala „Prof Univ. Dr. Ioan Mihăilescu”, Sector 6, Bucureşti, România.

Cap. 2 Scopul Asociatiei

Art. 4 Scopul ASG este de a se asigura că interesele studenţilor din Facultatea de Geografie – Universitatea din Bucureşti sunt respectate.

Cap. 3 Membrii Asociatiei

Art. 5 În componenţa asociaţiei intră următoarele categorii de membri:
a) membri fondatori
b) membri aderenţi
c) membri onorifici

Art. 6 Membrii fondatori ai ASG (în ordine alfabeticã) sunt:

• Andrei Ioana Andreea

• Bercan Ciprian Constantin

• Toader Maria Madalina

• Saghin Irina

Art. 7 Membrii ce vor adera la Actul Constitutiv şi la Statutul ASG ulterior constituirii ASG vor avea calitatea de membru aderent, având drepturile şi obligaţiile rezultate din Statutul ASG la care aderã, precum şi cele stabilite prin lege. Pot dobândi calitatea de membri aderenţi ai ASG toţi studenţii Facultãţii de Geografie a Universitãţii din Bucureşti, pe baza unei cereri scrise aprobate de cãtre Consiliul Director.

Art. 8 Consiliul Director are competenţa exclusivã de a numi membri de onoare dintre persoanele care sprijinã activitatea desfãşuratã de ASG.

Art. 9 Drepturile si indatoririle membrilor Asociatiei Studentilor Geografi sunt stabilite prin Statutul Asociatiei.

Cap. 5 Organele de conducere, administrare si control

Art. 10 ASG are urmatoarele organe:

Adunarea Generalã
Consiliul Director
Cenzorul

Art. 11 Adunarea Generalã este organul suprem de conducere alcatuit din totalitatea membrilor asociaţiei. Adunarea Generala asigurã reprezentativitatea ASG şi exprimã atitudinea studenţilor.
Art. 12 Atribuţiile Adunării Generale sunt stabilite prin statutul ASG, prin regulamentele de ordine interioara si a dispoziţiilor legale in vigoare.

Art. 13 Consiliul Director asigurã reprezentarea studenţilor la nivelul ASG şi al Facultãţii de Geografie, fiind ales de Adunarea Generalã.

Din Consiliul Director fac parte Preşedintele, Vicepreşedintele Extern, Vicepreşedintele Intern , Secretarul General şi 7 membri, care vor coordona câte un departament ale cărui atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite de un regulament de ordine interioară.

Art. 14 Atribuţiile Consiliului Director sunt stabilite prin statutul ASG, prin regulamentul de ordine interioară si a dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 15 Consiliul Director iniţial al ASG este cel desemnat prin prezentul Act Constitutiv şi este compus din cinci membri: domnişoarele Andrei Ioana Andreea,  Toader Maria Madalina si Saghin Irina şi domnul Bercan Ciprian Constantin.

Art. 16 Preşedintele reprezintã ASG, fiind ales de Adunarea Generalã.
Preşedintele este membru al Consiliului Director, deţinând funcţia de preşedinte al Consiliului Director, coordonând activitatea acestuia.

Art. 17 Primul preşedinte al ASG este cel desemnat prin prezentul Act Constitutiv şi anume domnul Bercan Ciprian Constantin – preşedinte fondator ASG.

Art. 18 Cenzorul reprezintă organul de control financiar intern al Asociaţiei.

Primul cenzor este: Mitrica Anisoara.

Art. 19 Competenta Cenzorului este stabilită prin Statutul ASG.

Cap. 6 Patrimoniul ASG

Art. 20 Patrimoniul iniţial al ASG este constituit din aporturile în bani ale asociaţilor, constănd în suma de 500 RON.

Cap. 7 Dispoziţii finale si tranzitorii

Art. 21 ASG are însemne şi sigilii propii.

Art. 22 Modificarea sau completarea Actului Constitutiv se face in formă scrisă şi cu îndeplinirea formelor legale de fond şi formă.

Art. 23 Pentru îndeplinirea şi semnarea actelor de procedură necesare dobândirii personalităţii juridice a ASG, se împuterniceşte Ciprian Constantin Bercan, identificat prin C.I. Seria –, Nr. ——, care are posibilitatea de a realiza direct sau prin avocat angajat, redactarea actelor necesare, inclusiv a Statutului ASG precum şi reprezentarea în faţa autorităţilor de stat şi judiciare competente.

Art. 24 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu cele ale statutului ASG.

Andrei Ioana Andreea,                                                 Bercan Ciprian Constantin,

Secretar General ASG                                                          Presedinte ASG

şi

Toader Maria Madalina                                                                  Saghin Irina

Vicepresedinte Intern  ASG                                                         Membru ASG


Aceasta pagina-ti ofera sansa de a [ne] intreba/comenta.

Trebuie sa te loghezi pentru a posta un comentariu.